Tüzük

Kuruluş Hükümleri

Yasalar, yönetmelikler ve bu ana tüzük uyarınca amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere TURYİD, Turizm – Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Kısa ismi TURYİD dır.

TURYİD, Turizm – Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği aşağıdaki maddelerde kısaca DERNEK olarak anılmıştır.

Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Derneğin faaliyet alanı “Gastronomi” esas olmak üzere Turizm, Yeme-İçme -Eğlence Sektörüdür.

Derneğin logosu, büyük harflerle yazılı TURYİD yazısı, yazının içinde yer alan “İ” harfinin şapkasında beş köşeli yıldız, yıldızın içi fuşya renkli , büyük harfle yazılmış TURYİD yazısının altında derneğin tam adı yazılmış şekildedir.

Derneğin amacı “Gastronomi” esas olmak üzere Turizm, Yeme-İçme-Eğlence Tesisleri, Cafe, Restaurant, Kulüp ve Bar, Disco, Yüzer Tesis ve benzeri tesislerin yatırım ve işletmecileri, bu hizmetleri organize eden, Gastronomi, Turizm, Yeme-İçme Eğlence Sektörüne, Tesislerde sunulan hizmet/ürüne dahil her türlü mal ve hizmeti sağlayan sanatçı, üretici, pazarlamacı, dağıtıcı gerçek ve tüzel kişilerin, firmaların sahipleri, yatırımcıları ve işletmecilerinin, Turizm, Gastronomi , işletmecilik konularında eğitim veren meslek okullarının , üniversitelerin, akademisyenlerin , bu eğitim kurumlarının vakıf-derneklerinin-iktisadi işletmelerinin, bu eğitimleri almakta olan, alan üniversite öğrencilerinin bir araya gelmelerini sağlamak, üyelerin eğitim, kültür, sanat, gastronomi, turizm, sağlık, ekonomi, çevre ve ilgili diğer konularda yasal mevzuatla ilgili çalışmalarını yapmak, tesislerin çağın gereklerine uygun gelişmelerini sağlamak amacı ile öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, mevzuat çerçevesinde verilecek görevleri üstlenmek, temsilci tayin etmek, üyelerin sosyal ekonomik, kültürel gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda üyeleri, tesis personellerini eğitmek, Sektörünün pazarlama, tanıtma ve satış geliştirme çalışmalarında öncülük etmek, gerekli araştırmaları yapmak, uygulamak, Sektörün-üyelerinin sorunlarına çözümler aramak ve geliştirmek, projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek,üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.

Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Dernek; kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, kanun ve diğer mevzuatın düzenlemelerine göre ilgili kuruluşlarda temsil edilmek, verilen görevleri üstlenmek, sektörünün gelişmesi, bu sektör mensuplarına yatırım, işletmecilik süreçlerinde yönlendirici olmak, sorunlarına çözümler aramak ve geliştirmek, projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek temelinde aşağıdaki konularda çalışmalarını yürütür.

Dernek amacı dahilinde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerde bulunmak;

Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, bilimsel ve akademik kuruluşlarla derneğin amacını gerçekleştirmek için ilişki kurmak, ortak faaliyetlerde bulunmak ve bu kuruluşlardan destek almak;

Dernek faaliyet alanında diğer derneklerle birlikte federasyon kurmak veya kurulmuş federasyona üye olmak. Aynı faaliyet alanında yurt dışında faaliyet yürüten derneklere yasal prosedür uygulanmak şartı ile üye olmak;

Dernek amacı dahilinde bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel alanda her türlü araç ve gereç kanalıyla iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, yasal mevzuat çerçevesinde sesli, görsel, işitsel gösteriler oluşturmak, gazete, dergi, kitap ve bülten çıkarmak ve yayınlamak; konferans, seminer ve kurslar düzenlemek;

Dernek faaliyet amacı ile ilgili çeşitli sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla ortak kültürel etkinliklerde bulunmak. Dernek amacı ile ilgili diğer ülke kurum ve kuruluşları ile diyalogu sağlamak ve ortak etkinlikler düzenlemek;

Dernek üyelerinin yararına olmak üzere üretici, pazarlamacı, dağıtıcı gerçek ve tüzel kişilerle ticari ve kültürel bağlantılar kurmak, eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamak ve üyeler için yararlı sonuçlar doğuracak çalışmalar yapmak;

Dernek üyelerinin idari, hukuksal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, işbirliği yapmak, dernek üyelerini yönlendirmek, üyelere mesleki eğitimler vererek sertifika vermek;

Dernek faaliyetleri ve üyelerin iş alanlarına dair araştırma yaptırmak, yapılan araştırmalardan derneğin ve üyelerin yararlanmasını sağlamak, geliştirici, katkı sunucu olan çalışmaları özendirmek ,yayınlamak ve ödüllendirmek;

Dernek üyeleri arasında arkadaşlık, dostluk, karşılıklı anlayış ve işbirliğini sağlamak, sevgi ,saygı ve işbirliğine dayalı sosyal ilişkileri geliştirmek için lokal ,dinlenme tesisleri ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek ;

Dernek merkezi ve amacı doğrultusunda üyelerine kurs, seminer, konferans eğitim vermek için taşınmaz mal almak veya kiralamak;

Dernek üyelerinin aynı alanda faaliyet gösteren diğer işletmecilerle olan ilişkilerini düzenlemek, üyelere sektörel işletme kültürü kazandırmak;

Dernek gerekli bildirimlerin yapılması koşulu ile piyango, özel çekiliş, balo, konser, kermes, gezi gibi gelir sağlayıcı etkinlikler düzenlemek;

Yardım Toplama Kanunu ve Ana tüzük hükümleri uyarınca bağış almak ve aynı amaçla faaliyet gösteren derneklere, eğitim gönüllüleri vakfına bağış vermek, yoksul öğrencilere burs vermek;

Dernek hiçbir şekilde siyasal konularla uğraşamaz.

Dernek, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..
Plâtform, kanunların dernekler

Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, Yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt içinde ve dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara, vakıflara katılabilir, kurulmuş kurulacak şirketlere ortak olabilir, iktisadi işletmeler açabilir.

İkinci Bölüm

Üyelik Hükümleri

Üyelik koşulları aşağıdaki gibidir.
Fiil Ehliyetine sahip,18 yaşını bitirmiş olan, gerek şahsen gerekse bir şirket aracılığıyla, Yeme-İçme-Eğlence Tesisleri, restaurant, kulüp ,bar, Cafe, Disco, Yüzer Tesis ve benzeri tesislerle, bu hizmetleri organize eden firmaya sahip bulunan veya işleten gerçek ve tüzel kişilerle, Yeme-İçme Eğlence Sektörüne, Tesislerde sunulan hizmet/ürüne dahil her türlü mal ve hizmeti sağlayan sanatçı, üretici, pazarlamacı, dağıtıcı gerçek ve tüzel kişiler, bağlı bulundukları odadan veya ticaret sicilinden son 15 gün içinde alınmış ve bu alanda faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi veya bu alanda faaliyet gösteren bir şirketin ortağı veya işletmecisi olduğunu ispat eden veya bir restaurant ,kulüp,bar veya kafe ‘nin üyelik başvuru tarihi itibarıyla gerek şahsen gerekse ortağı bulunduğu bir şirket aracılığıyla sahibi veya işletmecisi olmamasına rağmen ; daha önce bir restaurant, kulüp, bar, kafe ye şahsen veya bir şirket aracılığıyla sahip olmuş veya işletmiş veya daha önce hiç işletmeci sıfatı almamış olmasına rağmen bu alanda uzun yıllar çalışmış bilgi, beceri ve deneyimi ile dernek amacına hizmet edebilecek kişiler ile tüzel kişilikler, Turizm, Gastronomi, İşletmecilik konularında eğitim veren meslek okulları , üniversiteler, akademisyenler , bu eğitimleri almakta olan, alan 18 yaşını bitirmiş üniversite öğrencileri, bu eğitim kurumlarının vakıf-dernekleri, iktisadi işletmeleri, dernek üyesi olabilir.
Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak kaydıyla bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, dernek ödentilerini ödememek dışındaki herhangi bir nedenle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

Asıl Üye :Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumluluklarını üstlenmiş ve haklardan yararlanan üye asıl üyedir. Asıl Üye’nin hakları kanunda ve ana tüzükte yazılı koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise, özel ve genel kurul toplantılarına katılmayı, giriş ödentisi ve yıllık aidat paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak gayret sarfetmeyi, derneğin toplum içinde olumlu bir görüntüye kavuşmasını sağlamaya yardımcı olmayı ve olumlu görüntünün devamını sürdürmeyi sağlamaktır.

Onursal Üye: Dernek amaç ve çalışma konularında belirli, üstün ve büyük hizmetler, maddi – manevi katkıları olan, kişilere Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul onayı ile verilen üyeliktir. Onursal üye sayısı toplam üye sayısının % 10’unu geçemeyecektir. Onursal üyeler organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmadıkları gibi, diledikleri takdirde ödenti verirler.

Üyelik İşlemleri

Asıl üyelik koşullarına haiz adayların üyeliğe alınmalarında aşağıdaki kural ,yöntem ve prosedür uygulanır.

Üyeliğe aday kişi tarafından “ Üyelik Bildirim Formu”nun doldurulması ve imzalanmasından sonra 5 asıl üyenin yazılı öğüt ve önerisini içermesi

Üyelik Bildirim Formu dernek Yönetim Kurulu başkanlığına ekleri ile birlikte sunulur. Yönetim Kurulu başkanı tarafından dernek ilan tahtasına asılır ve 15 gün süre ile diğer asıl ve onursal üyelerin incelemesine açık tutulur.

Asıl üye adayı kişi hakkında diğer asıl üyelerin ve onursal üyelerin belirtebilecekleri görüş ve düşünceleri ile birlikte üyelik bildirimi doğrultusunda yönetim kurulunun oluşturacağı üyelik komitesi tarafından inceleme yapılır ve en geç 15 gün içinde olumlu yada olumsuz bir rapor hazırlanır.

Üyelik komitesi tarafından hazırlanan raporun Yönetim Kurulu Başkanlığına tesliminden itibaren en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu kabul veya red kararını verir. Bu karar asıl üyeliğe başvuran kişiye tebliğ edilir. Üyelik kabul edilmişse kabulü bildiren yazı ile birlikte 15 gün içinde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi de istenir.

Aday belirtilen 15 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra dernek üyelik defterine kimliği işlenir.

Belirtilen 15 günlük süre içinde asıl üyelik yükümlülüklerini geçerli bir mazareti olmadan yerine getirmeyen aday hakkındaki üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve aday en az 3 ay geçmedikçe üyelik için yeniden başvuramaz.

Asıl üyeliğe ilişkin isteminin reddi kararı kesin olup hiçbir mercide itiraz edilemez.

Üyelikten Ayrılma

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma talebini içeren dilekçenin Yönetim Kurulu başkanlığına verilmesiyle sona erer. Üyelik sıfatı sona eren üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal dernek Üyeleri Defteri’nden silinir. Ayrılan üyenin ayrılma tarihi itibarıyla ödenti ve aidat payları borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelikten Çıkarılma

Üye üyelikten aşağıda sebeplerle çıkarılabilir.

Gerek kanunen gerekse ana tüzük uyarınca üye olma hakkını yitirenler

Ana tüzük hükümlerine aykırı davrananlar, derneğin amacı ve bunların uygulanması ile ilgili Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar

Bir yıl içerisinde aidatlarını geçerli mazeretleri olmaksızın zamanında ödemeyenler

Derneğin amacına uygun hareket etmeyen, derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunan, bireysel ve kurumsal ilişkilerde etik anlayış dışında davranan, derneği küçük düşüren söz ve davranışlarda bulunanlar
Üye Haysiyet Divanı’nın önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve üye kayıt defterinden üyelik kaydı Yönetim Kurulu tarafından derhal silinir. Üyenin, Genel Kurula üyelikten çıkarılma işlemine karşı itiraz ve başvuru hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan kişi dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeliğe alınma üyelikten çıkarma da dahil olmak üzere derneğin hiçbir işleminde üyeler arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez.
Her üyenin Genel Kurul da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler istedikleri takdirde yıllık ödentide bulunabilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üçüncü Bölüm

Organlar

Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıdaki organlardır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Yürütme Kurulu

Denetleme Kurulu

Haysiyet Divanı

Yüksek İstişare Kurulu

Genel Kurul

Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Ocak ayında asıl üyelerin katılması ile toplanır

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıda belirtilen yöntem ve usul uygulanır.

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip Asıl Üyeler listesini hazırlar Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.

Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilir. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde ve yönetim kurulunca belirlenecek yerde yapılır. Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Genel Kurul Toplantısı Usulleri

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki usuller uygulanır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı tespit edilir.

Genel Kurul, yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler. Tutanak başkanlık divanı tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurulda sadece gündemdeki maddeler görüşülür . Ancak toplantıya katılan üyelerin 1/ 10 u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur.

Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı mevcut olup, oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim ve denetim kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur.

Yönetim kurulunun bu mecburiyeti yerine getirmemesi halinde, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik heyet genel kurulu bir aylık süre içerisinde toplantıya çağırır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve usullere göre yapılır, sadece olağanüstü toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

Genel Kurul Görev Ve Yetkileri

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Çalışma dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyelerini seçmek;

Çalışma dönemi ile çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak;

Geçen çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak,Yönetim kurulu üyelerini ibra etmek;

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, derneğe ait taşınmaz malların satımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek;

Dernek Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak;

Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt içi ve dışındaki kuruluşlara, kurulmuş veya kurulacak federasyonlara, kurulmuş, kurulacak şirketlere, derneklere,vakıflara,federasyona katılması veya ayrılması hakkındaki Yönetim Kurulu önerilerini görüşmek ve karara bağlamak

Yönetim Kurulu tarafından onursal üye olarak teklif edilen kişilerin onursal üyeliğe kabul veya reddetmek;

Derneğin feshine karar vermek;

Şubelerin açılmasına veya kapanmasına karar vermek

Yasalarda ve derneğin ana tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

Üyelerin yükümlülüklerini, giriş ödentisi ve yıllık aidatlar-katkı paylarının miktar ve ödeme koşullarını tür-sınıf kapasitelerine göre belirlemek veya yönetim kuruluna bu hususlarda yetki vermek

Derneğin katıldığı Federasyonlar için Dernek delegelerini seçmek

Üyelikten çıkarılma işlemine karşı itiraz eden üyelerin başvurularını karara bağlamak.

Yönetim Kurulu

Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun DERNEK asil üyeleri arasından üç yıl için gizli oy ve açık tasnif ile seçilmiş 19 asil, 5 yedek üyeden, oluşur.

Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yaparak açık oyla bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir muhasip, bir genel sekreter, bir basın sözcüsü, iki halkla ilişkiler sözcüsü, bir tedarikçi ilişkileri ile sekiz kişiden oluşan üyelik geliştirme komitesini belirleyerek görev bölümü yapar. Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilemez. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması halinde, Genel Kurulda yedek Yönetim Kurulu üyelerinden en çok oyu almış bulunan yedek üyenin katılmasından sonra açık oyla yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapılır.

Yedek üyeler Genel Kurulda aldıkları en çok oy sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerine geçerek görev sürelerini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul 1 ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu seçildiği tarihten başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve gereğinde olağan üstü toplanabilir

Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı yarıdan bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Derneği başkan aracılığıyla temsil etmek ve gerektiğinde kuruldan diğer üyelere yetki vermek;

Yasalar ve ana tüzük hükümlerini uygulamak, amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak;

Çalışma dönemi çalışma programı, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak;

Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak;

Haysiyet Divanının önerisi üzerine gerek kanundan doğan üyelik niteliklerini yitiren üyelerin gerekse ana tüzüğe aykırı davranışlarda bulunan, derneğin amaç çalışma ilkelerinden uzaklaşan üyelerin üyelikten çıkarılmalarına karar vermek, yeni üyelik başvuruları hakkında karar vermek, onursal üye alımı için Genel Kurul’a aday önermek;

Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak

Derneğin mali, yönetsel, hukuksal işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek;

Derneğin ana tüzüğü ve yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp tasarılarını Genel Kurul onayına sunmak;

Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak;

Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği malvarlığını devir almak;

Yasalarca ve dernek ana tüzüğünce Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Genel Kurulun yetkilendirmesi halinde, Üyelerin yükümlülüklerini, giriş ödentisi ve yıllık aidatlar-katkı paylarının miktar ve ödeme koşullarını tür-sınıf kapasitelerine göre belirlemek

Dernek Tüzüğünde yer alan hususların gerçekleştirilmesi amacıyla İktisadi İşletmeler kurmak.

Yüksek İstişare Kurulu Üyelerini, gereğinde onursal başkanını seçmek ve Dernek Genel Kurulunun bilgisine sunmak.

Yönetim Kurulu üyeleri içinden Yürütme Kurulu üyelerini seçmek.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Başkan, dört Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve yönetim kurulunun kendi üyeleri arasında seçeceği 4 üyeden oluşur.

Yürütme Kurulunun başlıca görevi, Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde DERNEK işlerini yönetir.

Yürütme Kurulu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Denetleme Kurulu

Derneğin denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıl seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur
Denetleme kurulu gerek gördüğü zamanlarda toplanır ve karar yeter sayısı 2 dir.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde gerek gördüğü zamanlarda yapacağı incelemelerle ilgili sonuçları ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek; Ayrıca yılda bir kez yapacağı denetim sonucunda hazırlayacağı raporu toplandığında genel kurula sunmak.

Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini bildirmek;

Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak;

Denetim esnasında hesaplarda herhangi bir usulsüzlük görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Haysiyet Divanı

Haysiyet Divanı, Genel Kurul’un üç yıl için gizli oyla seçeceği 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Haysiyet Divanı gerek gördüğü veya yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Ana tüzüğün 11. Maddesi uyarınca üyelikten çıkarılması gereken üyeleri tesbit eder ve Yönetim Kuruluna sunar. Görev süresi üç yıl olup, toplantı ve karar yeter sayısı 2 dir.

Ortak Hükümler

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmazlarsa ya da özürleri olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına iştirak etmemeleri halinde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılmış üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye 7 gün içinde asıl üyeliğe çağrılır.

Yüksek İstişare Kurulu

“Yüksek İstişare KURULU” DERNEK’in en yüksek danışma organıdır. KURUL, gastronomi -turizm ve iş dünyasında-akademik çevrelerde-sektör ile ilgili kamu kurum kuruluşlarında geniş bilgi ve deneyimi ile seçkinleşmiş T.C. ve/veya yabancı uyruklu kişiler arasından seçilen yeterli sayıdaki kişiden oluşur,
Yüksek İstişare KURULU üyeleri, DERNEK Yönetim Kurulunca değişebilir olarak belirlenir. DERNEK Genel Kurulunun bilgisine sunulur.
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu’nun Başkanıdır.
Yüksek İstişare Kurulu’na Yönetim Kurulunca, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile aynı niteliklere sahip bir Onursal Başkan da atanabilir. İlk genel kurula bilgi verilir
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, DERNEK Yönetim Kurulu’nun da doğal üyesidir. Şu kadar ki bu sıfatı ile oy hakkı yoktur.
Dernek Yönetim Kurulu ,“Yüksek Istişare Kurulu “ na , her takvim yılında üç ayda bir, o tarihe kadarki faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında Rapor sunar.
Yüksek İstişare Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu, her takvim yılında altı ayda bir ortak toplantı yapar.
Toplantı Gündemleri, o tarihlere kadar Yönetim Kurulunca sunulmuş ve Yüksek İstişare Kurulu’nca değerlendirilmiş Yönetim Kurulu Raporlarında yeralan hususlar esas olmak üzere, tarafların önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca hazırlanır.
Yüksek İstişare Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu ortak toplantılarında yapılan görüşmeler, Yüksek İstişare Kurulu Karar ve önerileri Tutanağa bağlanır, katılımcılarca imzalanarak Başkanlara verilir.
Alınan kararlar danışsal nitelikte olup, DERNEK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu için bağlayıcı değildir.
Yüksek İstişare Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu ortak toplantılarına,, gündemin özelliğine göre, kamu yönetimi ile özel sektörden, üçüncü sektörü oluşturan dernek, vakıf, birlik ve sendikalardan, üniversite ve yüksek okul öğretim üye ve görevlilerinden, uluslararası çevre ve medya mensuplarından bilgi ve görüşlerinden yararlanılması umulanlar Kurul Başkanlığınca sürekli veya geçici olarak çağrılabilirler. Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

Yüksek İstişare Kurulu’nun başlıca görevi :
(1) Gastronomi sektörünün, turizmin genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
(2) DERNEK amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek,
(3) DERNEK çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri belirlemek ve önermek,
(4)Sektörün gelişmesi ve sorunlarının çözümlerine ilişkin konularda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,
(5) DERNEK çalışmalarını izlemek ve amaçlarına uygunluğunu irdeleyip Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.

Dördüncü Bölüm

Şubeler

Dernek ,Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açabilir.
Genel Kurulun şube açılmasına karar vermesi halinde Yönetim Kuruluna yetki verir. Yönetim Kurulu bu yetkiye dayanarak şube açılmasına karar verilen yerde, en az üç kişilik kurucular kurulunu yazılı olarak şube açılması için görevlendirir. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkezinin adresinin, Merkez genel kurul ve Yönetim Kurulu kararının bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.
Şubenin tescilinden sonra altı ay içinde Genel Kurulunun toplanması zorunludur.
Şubeler gerektiğinde Merkez Genel kurulu tarafından feshedilebilir.

Hukuki Durum

Yasalar ve dernek ana tüzüğü hükümleri gereğince derneğe bağlı,hak ve varlıkları dernek bünyesine dahil,yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarla görevli, dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri şubeler yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından dolayı derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konuta sahip derneğin iç organıdır.

Şubenin Organları, Görev ve Yetkileri

Şube organları ile görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı asıl üyelerin katılması ile Merkez Genel Kurul toplantısından önce iki yılda bir Ekim ayı içerisinde yapılır. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı usulleri, olağanüstü toplantı ve şube genel kurulunun görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 14. , 15. , 16. , 17. ,18. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Merkez Genel Kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alınması gereklidir.

Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma usulü,görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün 19. , 20.maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

Şube Denetim Kurulu: Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulunun oluşum ve çalışma usulü ile görev ve yetkileri şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak şartı ile ana tüzüğün 21. , 22. maddelerindeki hükümleri kıyasen uygulanır.

Şube Haysiyet Divanı: Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Haysiyet Divanı oluşum ve çalışma usulü ile görev ve yetkileri şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak şartı ile ana tüzüğün 23. Maddesindeki hükümler kıyasen uygulanır.

Şubeler, Merkez Genel Kurul’unda her 5 üyeye karşılık 1 delege yöntemi ile temsil edilir.

Beşinci Bölüm

Mali Hükümler

Giriş ve Yıllık Ödentiler - Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri aşağıdakilerden oluşur:

Giriş ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere üyeliğe kabul edilen asıl üyeler için
öngörülen tutardır. Giriş ödentisinin miktar ve ödeme koşulları üyelerin tür, sınıf ve kapasitesine
göre Genel Kurulca belirlenir veya Yönetim Kuruluna bu hususlarda yetki verilir.

Yıllık Ödenti : Asıl üyeler için her çalışma dönemi için bütçesinde öngörülen ve üyelik kaydının devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır. Yıllık ödentilerin miktar ve ödeme koşulları üyelerin tür, sınıf ve kapasitesine göre Genel Kurulca belirlenir veya Yönetim Kuruluna bu hususlarda yetki verilir.

Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, kermes, balo, eğlence, temsil, konser, konferans, kültürel gösteriler, seminer, kurslar ,sergiler , geziler,sportif faaliyetler düzenlemek suretiyle derneğin amacına ve faaliyet alanına uygun olarak toplanacak yardımlar. Yardım toplama
faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletlerde yardımın hangi amaç için toplandığının belirtilmesi zorunludur.

Her türlü bağış, vasiyet ve Yardım Toplama Kanunu uyarınca sağlanan yardımlar;

Dernek tarafından kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler;

Diğer gelirler.
Dernek Bu Tüzük’te gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyet konularında ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetlerinin en fazla %50’si oranında ayni veya nakti katkı sağlayabilirler

Gelir ve Gider Uygulamalarında Usul ve Borçlanma Usulleri

Derneğin gelir ve giderler uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

Giriş ödentisi ve Yıllık ödentiler bir defada ödenebileceği gibi Genel Kurul veya aldığı karara dayanarak Yönetim Kurulunca aksine karar verilmediği sürece, yıl içinde iki taksitte de ödenebilir

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz, ya da kasa fişi aranır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan kişi tarafından imzalanır.

Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak bunun genel kurulca görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

Defterler

Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan “Dernekler Yönetmeliği”nin 31.32. ve 33. maddelerinde öngörülen usul ve esaslara göre defterlerini tutar.
Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Beşinci Bölüm

Diğer Hükümler

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin İç Denetimi

Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin Feshi

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Turizm Restaurant ve Kulüp Yatırımcıları-İşletmecileri Derneği ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Hüküm Eksikliği

Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Bu ana Tüzük 21 Mayıs 2003 tarihinde yapılan Kurucular Kurulu toplantısında oy birliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Bu ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim kurulu yetkilidir.

Kurucular

Derneğin Kurucularının ad ve soyadları,uyrukları ,ikametgah adresleri ve meslekleri aşağıda gösterilmiştir.
Ad Soyad Uyruğu Mesleği İkametgah Adresi
Memet Koçarslan T.C. Turizm Etiler Gülşen sokak, Devran apt. No:23/1 EYÜP/İSTANBUL
Mehmet Refik Tuna T.C. Turizmci Kelaynak Sok. Kibele Sitesi No:2-B D:8 ULUS/İSTANBUL
Mehmet Celal Altınel T.C. Serbest Huzurhoca Bahçeler Arası Sok., No:17/1 İÇERENKÖY/KADIKÖY/İST.
Erol Kaynar T.C. Turizmci Aydın Sok., Aydın Sitesi, Yıldız A Blok D:14 Levazım mah. BEŞİKTAŞ/İST.
Faruk Ügümü T.C. Lokantacı Seheryıldızı sok., Özgür apt., No:18 D:3 ETİLER/İSTANBUL
Mehmet Ali Burduroğlu T.C. Ticaret Yeniköy Bağlar mevkii, Tekser Villa No:1/0 YENİKÖY/İSTANBUL
Cüneyt Cem Bişkin T.C. Ticaret Gül Sokak, No:6/0 LEVENT/İSTANBUL
Mehmet Yeşilyurt T.C. Kireçburnu mah., Araba yolu cad., Gonca apt.,No:3/6
Hasan Gökpınar T.C. Serbest Karslıahmet cad. 1.Aydınlık sok., Gurbetoğlu apt., No:17/12 P.K.34752 İçerenköy-Kadıköy-İst.
Ali Rıza Yılmaz T.C. İşletmeci Tarabya Sevgi Sitesi, Çiğdem sok., No:3/1 TARABYA/İSTANBUL
Ertuğrul Karabulut T.C. Serbest Kayışdağı Yolu, Kervan apt., No:78/10 P.K.34752 İÇERENKÖY/KADIKÖY/İST.
Ercan Canmutlu T.C. İş Adamı Kandilli Dr.Orhan Özdeş sok. Koru Vilları No:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Mehmet Parlak T.C. Emekli Nispetiye Cad. Özden sok., Özden Konak Apt., No:C Blok D:13 RUMELİHİSARI/İSTANBUL
Murat Barış Tansever T.C. İşletmeci Havuzbaşı mah., Güzeltepe Cad. Çengelköy Evleri N:38/3 ÜSKÜDAR/İST.
Emre Muratoğlu T.C. Ticaret Bebek Mah. Yalı sok, Beyaz Villa No:1 D:1 BEBEK/İSTANBUL
Rıza Büyükuğur T.C. Ticaret ABebek mah., Ehram Yokuşu, No:2 D:5 BEBEK/İSTANBUL
Levent Büyükuğur T.C. Ticaret Bebek mah., Ehram Yokuşu, No:2 D:5 BEBEK/İSTANBUL
Berk Hamit Ekşioğlu T.C. Ticaret Ortaköy mah. Canan sokak, Mercan Sitesi No:1-A D:1 ORTAKÖY/İSTANBUL
Kemal Koç T.C. Serbest Kemer köy, Göktürk Merkez Mahallei, Ayazma sokak D:11 EYÜP/İST.
Can Koç T.C. Serbest Yeni Mah. Aydınlar caddesi, Alev sokak, Karagül sitesi, No:8/1 Kumburgaz/B.Çekmece/İst.
Metin Kocabaş T.C. Serbest Atatürk mah. Ataşehir 39.Ada Turkuaz No:2 D:36 KADIKÖY/İSTANBUL
Reşit Güngör Karakuş T.C. Turizmci Fulya mah. Mehmetçik cad. Recepbey apt. No:56/9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Süleyman Köse T.C. İşletmeci Şehit Ahmet Akarcan sok.No:2/2 ETİLER/İSTANBUL
Metehan Çulha T.C. İşletmeci Nispetiye mah. Ilgın sokak, Yeni Ulus Sokak A-10 Blok No:10 D:2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Sabetay Totah T.C. İşletmeci Gayrettepe mah. Cemil Aslan Güder sok. Şahinler apt. No:10 D:22 BEŞİKTAŞ/İST.
Doğan Yıldırım T.C. Ekonomist Şenlikköy mah. Harman sokak, No:19 D:1 FLORYA/İSTANBUL
Ebru Göktürk T.C. İşletmeci Kılıç Alı Paşa mah., İlyas Çelebi Sokak No:34 D:4 BEYOĞLU/İSTANBUL
Şerare Genç T.C. İşletmeci Şemsettin Günaltay cd. No:72/06 Özdal Apt. KOZYATAĞI/KADIKÖY/İST
Yorgi Sabuncu T.C. İşletmeci Tarabya Böğütlen sokak No:17/2 TARABYA/İSTANBUL
Sedat Zincirkıran T.C. İşletmeci Alkent 2000 Mah. Dr.Üzeyir Garih cad. Manolya 22 sokak BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
Göksel Sunter T.C. Turizm İşletmecisi Teşvikiye Mah. Büyük çiftlik sok. tuna 2 No:20/10 ŞİŞLİ/İST.
Mehmet Ali Açılmış T.C. İşletmeci Ortaköy mah. Ambarlı D.Arkheon sitesi A-5 No:5 D:5 ORTAKÖY/İSTANBUL
Leyla Işıl T.C. İşletmeci Yeniköy Türk Bostan 2.sokak Poyraz Sitesi No:26/0 YENİKÖY/İSTANBUL
Nedim Binler T.C. İşletmeci Teşvikiye Mh.Poyracık SK.No.1/10 Şişli-İstanbul
Cengiz Ayan T.C. İşletmeci Dilekyıldızı Sk.No:26/3 Etiler-İstanbul
Şükrü Budak T.C. İşletmeci Manas SK.Ünüvar Ap.No:29/8 Çınar/Maltepe/İst.
Mahmut Nabi T.C. Ekonomist Çamlık SK.No:60/Dragos/Kartal/İst.

Geçici Yönetim Kurulu

Derneğin Geçici Yönetim kurulu aşağıya çıkarılmıştır.

1- Başkan : Erol Kaynar
2- Başkan Yardımcısı : Kemal Koç
3- Sayman : Mehmet Ali Burduroğlu
4- Sekreter : Şerare Genç
5- Üye : Mehmet Tuna
6- Üye : Barış Tansever
7- Üye : Celal Altınel
8- Üye : Mehmet Ali Açılmış
9- Üye : Ercan Canmutlu
10-Üye : Can Koç
11-Üye : Ebru Köktürk

BUY NOW
Türkçe